Doorgaan naar inhoud

Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN

-----

DEEL 1 - ONLINE STORE VOORWAARDEN
DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)
DEEL 6 - DE NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
DEEL 7 - HERROEPINGSRECHT
DEEL 8 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
DEEL 9 - OPTIONELE APPLICATIES
DEEL 10 - DERDE PARTIJEN
DEEL 11 - GEBRUIKERS; COMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN 
DEEL 12 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
DEEL 13 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN GEBREKEN 
DEEL 14 - VERBODEN GEBRUIK
DEEL 15 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DEEL 16 - VRIJWARING
DEEL 17 - SCHEIDBAARHEID
DEEL 18 - OPZEGGING
DEEL 19 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST 
DEEL 20 - TOEPASSELIJK RECHT
DEEL 21 - WIJZIGING VAN VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING
DEEL 22 - CONTACT INFORMATIE

-----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door ascoli. Op de hele site, verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar ascoli. ascoli biedt deze website aan, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn via deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door het bezoeken van onze site en/ of wanneer u iets aanschaft bij ons, maakt u gebruik van onze dienstverlening en gaat u akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/ of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief en zonder limiet gebruikers als browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/ of medewerkers van de inhoud.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voor het bezoek of het gebruik van onze website. Door het bezoeken of gebruiken van een deel van de site, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan heeft u geen toegang tot de website en mag u geen gebruik maken van  haar diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, wordt de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of applicaties die worden toegevoegd aan de huidige winkel is eveneens onderhevig aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om deze te bewerken, te wijzigen of enig ander onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door updates en/ of wijzigingen op onze website plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortzetting van het gebruik of het bezoeken van de website na de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel is op Shopify Inc. gehost. Ze voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons beschikbaar stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

 

DEEL 1 - ONLINE STORE VOORWAARDEN


Door akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van meerderjarigheid heeft in uw staat of provincie van uw woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van uw woonplaats of en u ons uw toestemming heeft gegeven om een van u afhankelijke minderjarige toe te laten deze site te gebruiken.

Het is niet toegestaan onze producten te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, ook is het niet toegestaan, in het gebruik van de dienstverlening, de wet in uw rechtsgebied te overtreden (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht).

Je mag geen virussen of codes van een destructieve aard verzenden.

Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal leiden tot een onmiddellijke beëindiging van onze dienstverlening aan u.

 

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN


Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook en op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw gegevens(exclusief creditcardgegevens), ongecodeerd kan worden verzonden en betrekking hebben op (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt in met het niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de dienstverlening, het gebruik van de dienstverlening of de toegang tot de dienstverlening of elk contact op de website via welke de dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen voor het gemak en zal deze voorwaarden niet beïnvloeden of beperken.

 

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE


Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie, die op deze site beschikbaar is gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden opgeroepen of worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is geheel op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site ten alle tijden wijzigen, maar wij hebben geen verplichting om enige informatie op onze site te actualiseren. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

 

DEEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment te wijzigen of de dienstverlening te stoppen(of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijsverandering, schorsing of stopzetting van de dienstverlening.

 

DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Bepaalde producten of diensten zijn uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben beperkte hoeveelheden en kunnen alleen geruild of geretourneerd worden volgens onze Ruil- en Retourbeleid.

We stellen alles in het werk om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen weer te geven van de producten die in de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw beeldscherm accuraat zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen per geval en/ of situatie bepalen dit recht uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk mogelijk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen inzicht. Wij behouden ons het recht voor om een product ten alle tijden te beëindigen. Elk bod op elk product of dienst op deze site is ongeldig waar het niet is toegestaan.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door u gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienstverlening zullen worden gecorrigeerd.

 

DEEL 6 - DE NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken per persoon, per huishouding of per bestelling de aangeschafte hoeveelheden beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantnummer, dezelfde creditcard, en/ of bestellingen die hetzelfde factuur- en/ of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling veranderen of annuleren, is het mogelijk dat wij proberen om contact met u op te nemen via het e-mail- en / of factuuradres / telefoonnummer dat gebruikt is bij het plaatsen van de order. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

 

U gaat akkoord om ons van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en bankgegevens te voorzien voor elke aankoop in onze winkel. U stemt ermee in om uw account (indien van toepassing) meteen te updaten, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers met vervaldata, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer informatie kunt u ons Ruil- en Retourbeleid raadplegen.

 

DEEL 7 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

DEEL 8 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

DEEL 9 - OPTIONELE APPLICATIES

Wij kunnen u voorzien van toegang tot applicaties van derden die wij niet beheren, niet kunnen controleren en waar wij geen inspraak in hebben..

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke applicaties "zoals het is" en “indien beschikbaar" zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband houdend met uw gebruik van de optionele hulpprogramma's van derden.

Uw gebruik van optionele applicaties aangeboden via de site is geheel op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor het lezen en goedkeuren van de voorwaarden waaronder deze applicaties worden verstrekt door de desbetreffende externe leverancier(s).

We kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten aanbieden en/ of functies via de website (inclusief de introductie van nieuwe applicaties en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/ of diensten zijn tevens onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

 

DEEL 10 - DERDE PARTIJEN


Bepaalde content, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen van derden afkomstig zijn.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het inspecteren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, wij kunnen hierop geen garantie geven en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of enige andere transacties gedaan in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid en de voorwaarden van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

 

DEEL 11 - GEBRUIKERS; COMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN


Indien, op ons verzoek, u bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen stuurt, online, via e-mail, per post, of anderszins (samengevat, 'commentaar'), gaat u ermee akkoord dat wij uw commentaar dat naar ons is gericht op elk moment, zonder beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken. Wij zijn niet verplicht (1) tot geheimhouding van het commentaar (2) tot  het betalen van een vergoeding voor eventueel commentaar; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die in ons eigen inzicht onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn of die de voorwaarden in dit reglement overtreden.

U gaat ermee akkoord dat uw commentaar enig recht van een derde partij niet zal schenden, waaronder het auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke- of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw commentaar  geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of een computervirus of andere malware die op enige wijze schade zou kunnen toebrengen op de werking van de dienstverlening of gerelateerde websites. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders dan uzelf bent, of op andere wijze ons of derde partijen misleid met betrekking tot de oorsprong van eventueel commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor commentaar dat u levert en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel commentaar geplaatst door u of een derde partij.

 

DEEL 12 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u persoonlijke informatie gebruikt op onze website geldt ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

 

DEEL 13 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN GEBREKEN

Het is mogelijk dat onze website typografische fouten, onjuistheden of gebrekkige informatie die betrekking kan hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, levertijden en de beschikbaarheid van producten kan bevatten. Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijden, zonder voorafgaande kennisgeving, eventuele fouten, onjuistheden of gebreken te corrigeren, te wijzigen, informatie te actualiseren of bestellingen te annuleren, indien gegevens op de website of op een verwante website onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht informatie in deze of verwante voorwaarden te wijzigen, verduidelijken of te actualiseren, waaronder prijsinformatie, zonder enige beperking conform de wetgeving. Bij geen enkele update of vernieuwing toegepast in deze of verwante voorwaarden, moet worden aangenomen dat alle informatie in deze of verwante voorwaarden is gewijzigd of bijgewerkt.

 

DEEL 14 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het niet toegestaan dat u site of de inhoud ervan gebruikt: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen aan onwettige handelingen deel te nemen of uit te voeren; (c)voor het overtreden van alle internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of de plaatselijke verordeningen; (d) het schenden van intellectuele eigendomsrechten van ons of anderen; (e) voor het kwellen, de mishandeling, belediging, het kwaaddoen, belasteren, laster, kleineren, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de dienstverlening of van een verwante website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) voor het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) voor spam, phishing, pharming, onder valse voorwendselen, spin; (j) voor elke obsceen of immoreel doel; of (k) om de echtheidskenmerken van de dienstverlening of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van deze regels.

 

DEEL 15 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van onze dienstverlening ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de website accuraat of betrouwbaar zal zijn.

U stemt ermee in dat van tijd tot tijd we de website kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de dienstverlening op elk gewenst moment te annuleren, zonder kennisgeving.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik, de website geheel op eigen risico is. De website en alle producten en diensten aan u geleverd door de winkel zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals het is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid en titel.

In geen geval zal Ascoli, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentieverleners aansprakelijk zijn voor letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim met op enige wijze betrekking op uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of gebreken in de inhoud, of enige verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de website of enige inhoud (of product) gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de website, zelfs indien zij bekend zijn over hun mogelijkheden. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan is onze aansprakelijkheid, in dergelijke landen of jurisdicties,beperkt tot zover het maximaal is toegestaan door de wet.

 

DEEL 16 - VRIJWARING


Je gaat ermee akkoord Ascoli en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers vrij te waren, verdedigen en niet aansprakelijk stellen voor elke mogelijke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing, of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij.

 

DEEL 17 - SCHEIDBAARHEID


In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt bepaald, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te worden gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, een dergelijke vaststelling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

DEEL 18 - OPZEGGING


De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. U kunt deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijden opzeggen door ons ervan op de hoogte te stellen, dat u niet langer wenst onze diensten te gebruiken, of wanneer u wilt stoppen met het gebruik van onze site.

Als naar ons inziens u faalt, of wanneer wij vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ten alle tijden beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of op grond hiervan kan u de toegang ontzegt tot onze diensten(of een deel daarvan) worden ontzegt.

 

DEEL 19 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST


Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen leidt niet tot het doen van afstand van dit recht of bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de dienstverlening vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de dienstverlening en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

 

DEEL 20 - TOEPASSELIJK RECHT


Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten aan de hand van waar wij diensten aan u verlenen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die gelden voor de staat of de plaats waarin ascoli is gevestigd.

 

DEEL 21 - WIJZIGING VAN VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING


U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. 

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel te bewerken, te wijzigen of te vervangen door middel van het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de dienst na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

 

DEEL 22 - CONTACT INFORMATIE


Vragen over de Algemene Voorwaarden moet worden gericht aan ons op info@ascoli.nl.

 

--------------------------------------

Bijgewerkt op 04-02-2015